Γενικός στόχος του έργου είναι να κινητοποιήσει την ενεργή συμμετοχή των πολιτών της Ευρώπης, ιδιαίτερα των νέων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για καταπολέμηση της παγκόσμιας φτώχειας. Με την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας (ΑΣΧ) και το ιστορικό υπόβαθρο, τους στόχους και το σκοπό των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Αναπτυξιακή Συνεργασία, οραματιζόμαστε να ενισχύσουμε τις προοπτικές για επίτευξη των ΑΣΧ. Στόχος μας είναι να εντείνουμε τη γνώση και να προωθήσουμε την προσαρμογή των αποτελεσμάτων του έργου με ιδιαίτερη έμφαση στη περιοχή της Υποσαχάριας Αφρικής. Η δύναμη του έργου προέρχεται από τη μακρόχρονη θετική συνεργασία των Μη Κυβερνητικών Οργανισμών (ΜΚΟ) και Πανεπιστημίων που συμμετέχουν στο έργο, οι οποίοι προέρχονται από τρία νέα κράτη μέλη της ΕΕ και ένα από παλιό κράτος μέλος της ΕΕ.

Ειδικός στόχος του έργου είναι να αυξήσει την ικανότητα των πολιτών της Ευρώπης, των ΜΚΟ και Πανεπιστημίων να συνεργάζονται μεταξύ τους και να συμμετέχουν στη συζήτηση για Αναπτυξιακή Συνεργασία και Παγκόσμια Πολιτιστική Εκπαίδευση σε εθνικό, τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω της δημιουργίας εκπαιδευτικών πηγών και εργαλείων και της ανάπτυξης μηχανισμών για ενίσχυση της ικανότητας των οργανισμών να βοηθούν στην προώθηση της Αναπτυξιακής Συνεργασίας. Κύριο αποτέλεσμα του έργου θα είναι η ανάπτυξη και η εφαρμογή εισαγωγικού και πολιτιστικά διαμορφωμένου προγράμματος σπουδών για Αναπτυξιακή Συνεργασία. Το πρόγραμμα σπουδών θα είναι άμεσα ευθυγραμμισμένο με τις προτεραιότητες των ΑΣΧ και με συνέπεια στα αναπτυξιακά θέματα.

Οι ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Εκπαίδευσης και έχουν βασικό επίπεδο εμπειρίας, θα ενθαρρύνονται να ενημερώνουν και να πείθουν πανεπιστημιακές σχολές, τμήματα και ερευνητικά κέντρα για την ένταξη των μαθημάτων στο εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα και την εφαρμογή τους, μιας και θα είναι σε θέση να κάνουν κάτι τέτοιο. Με αυτό τον τρόπο, τα Πανεπιστήμια θα επωφεληθούν από την συνεισφορά ατόμων που είναι άμεσα εμπλεκόμενοι σε Αναπτυξιακά θέματα, καθώς επίσης από τη συνεισφορά εκπαιδευτικών που ασχολούνται άτυπα/μη-τυπικά με Αναπτυξιακά θέματα.

Οραματιζόμαστε πως όταν το έργο μας ολοκληρωθεί, θα έχει άμεση και έμμεση επιρροή σε περίπου 11.000 πρεσβευτές του έργου κάθε χρόνο.